Ks. dr hab. Stefan Szymik, prof KUL

 

Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej:

Metody interpretacji Pisma Świętego

 

Pismo Św. czytamy i medytujemy, ale nie zawsze łatwo jest nam interpretować poszczególne perykopy biblijne… Metody interpretacji najważniejszej Księgi ludzkości z pewnością należą do podstawowych a równocześnie niezwykle trudnych zagadnień związanych z biblistyką. Ksiądz Profesor z wielką cierpliwością przekazuje nam tajniki poszczególnych metod biblijnych wypracowanych w ciągu wieków przez biblistów, byśmy umieli wydobyć wewnętrzny sens prawdy objawionej przez Boga w Jego Słowie. Wykład wymagający szczególnego skupienia i uwagi, jednak trud z tym związany, staje się przyjemnością, dzięki pełnej ciepła i życzliwości osobowości Księdza Profesora.

Ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL, jest misjonarzem Świętej Rodziny (MSF). Urodzony 10 stycznia 1956 roku w Orzeszu – Jaśkowicach Śląskich, uczęszczał do LO im. Karola Miarki w Mikołowie. Od 1975 roku jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina, przyjmując w 1982 roku święcenia kapłańskie. Następnie w latach 1982-1987 odbył studia specjalistyczne w KUL, uwieńczone w 1988 roku tytułem naukowym doktora teologii w zakresie biblistyki. Nadto w latach 1991-1994 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zdobywając stopnień licencjata nauk biblijnych. Od 1984 roku (z przerwą na studia w Rzymie) jest wykładowcą Pisma Świętego w macierzystym WSD MSF w Kazimierzu Biskupim.

Od 1995 roku ks. Profesor jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym KUL, wieloletnim współpracownikiem Encyklopedii Katolickiej, czasopisma International Review of Biblical Studies (Padeborn) i innych polskich czasopism biblijnych. W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje metodologię i hermeneutykę biblijną oraz aktualizację Biblii w życiu Kościoła.

Ks. Profesor jest autorem ponad stu publikacji egzegetycznych, teologiczno-biblijnych i encyklopedycznych, w tym pozycji książkowych: (red.) Biblia o Eucharystii, Lublin: RW KUL 2000; Problem polemiki antyepikurejskiej w pisamch Nowego Testamentu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003; (red.) Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004; (red.) Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 4), Lublin: Wydawnictwo KUL 2009; (red.), Biblia kodem kulturowym Europy (Analecta Biblica Lublinensia 9), Lublin: Wydawnictwo KUL 2013; Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, a także kilkudziesięciu publikacji o charakterze popularno-naukowym.