Ks. dr Rafał Pastwa

 

Wykłady monograficzne: Biblijne aspekty bioetyki personalistycznej (2014/2015)

Pierwszym i kluczowym polem walki kulturowej między absolutyzmem techniki a odpowiedzialnością moralną człowieka jest dzisiaj bioetyka, na terenie której rozgrywa się kwestia integralnego rozwoju ludzkiego

 

 

(Benedykt XVI. Caritas in veritate. Watykan 2009 nr 74).

Urodził się 12.11.1980 roku w Opolu Lubelskim. Do szkoły podstawowej chodził w Spławach i Józefowie Nad Wisłą. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Józefowie Nad Wisłą egzaminem maturalnym w 1999 r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Tytuł magistra teologii wraz z przygotowaniem pedagogicznym uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2005 roku. Praca magisterska pt. Chrystus zwyciężający Szatana, Mt 4,1-11. Studium egzegetyczno-teologiczne, została napisana na seminarium z teologii biblijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Witczyka. W tym samym roku  przyjął święcenia kapłańskie z rąk Abpa Józefa Życińskiego. W 2008 r. został skierowany na studia licencjacko-doktoranckie z zakresu bioetyki w Katedrze Teologii Moralnej KUL, docelowo na seminarium  prowadzone przez bpa dra hab. Józefa Wróbla prof. KUL. Stopień licencjusza teologii uzyskał 1 czerwca 2010 roku. Tytuł doktora uzyskał na postawie rozprawy Początki polskiej bioetyki inspiracji personalistycznej na tle rozwoju bioetyki amerykańskiej”.

Jest autorem trzech publikacji literackich oraz książeczek edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci. Od 2005 do 2010 roku publikował rozważania w Nowym Tygodniu Lubelskim. Jest autorem kilkunastu wykładów, referatów i pogadanek z zakresu profilaktyki nowotworowej. Wystąpienia te miały miejsce na uczelniach wyższych, w ośrodkach samorządowych i domach kultury. Prowadził program autorski: W narożniku wiary, emitowany w Telewizji Kraśnik, zajmujący się tematyką etyczną i zdrowotną. We wrześniu 2010 r. ukazała się nakładem wydawnictwa Verbum w Kielcach, publikacja naukowa doktoranta zatytułowana: Chrystus zwyciężający szatana. (Mt 4, 1-11).

W 2010 roku uczestniczył w szkoleniu z zakresu ginekologii oraz profilaktyki nowotworowej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W kwietniu 2011 roku wystąpił z wykładem na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL oraz Koło Studentów Socjologii KUL, pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej z wykładem: Rola profilaktyki zdrowotnej w kontekście zachorowań na raka szyjki macicy i zakażeń wirusem HIV. Poprowadził wykład dla studentów V roku socjologii KUL z zakresu profilaktyki nowotworowej w wymiarze 2 godzin. Jest autorem artykułu naukowego: Rola edukacji seksualnej i profilaktyki zdrowotnej w kontekście zachorowań na raka szyjki macicy i AIDS, opublikowanym w Rocznikach Nauk o Rodzinie KUL. Opublikował także artykuł z zakresu profilaktyki nowotworowej w Gazecie Wyborczej: Nie każdy ma siłę by walczyć samotnie. W 2012 roku uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Medycznym w Warszawie: „Mężczyzna i Kobieta”. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne. Jest autorem artykułu Geneza i funkcje bioetyki w kontekście postępu nauk medycznych – wybrane zagadnienia, opublikowanym w pracy zbiorowej Socjologia Medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Wydawnictwo KUL 2013. W czerwcu 2013 roku poprowadził szkolenie z zakresu bioetyki na kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek i położnych organizowanym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, zgodnie z programem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Od lipca 2013 r. jest kierownikiem lubelskiej redakcji Tygodnika „Gość Niedzielny”.