Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

 

Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej: Geografia i archeologia biblijna;

Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej: Teksty prorockie i pisma mądrościowe; Nowy Testament: Tradycja synoptyczna i pisma Janowe;

Wykłady monograficzne: Literatura Międzytestamentalna: Znaczenie odkryć qumrańskich (2011/2012); Literatura Międzytestamentalna: Jezus i Jego wyznawcy w pismach rabinicznych (Osoba Jezusa Chrystusa w nurcie judaizmu I w., 2013/2014); Literatura targumiczna: Biblia Aramejska (2014/2015);
 

To Jemu zawdzięczamy istnienie naszego Kursu!
Profesor, Ojciec, Przewodnik – doskonale prowadzi wśród zawiłych ścieżek Słowa Bożego oraz szlakami Ziemi Św. Człowiek wielkiego umysłu i serca.
Jego dewiza życiowa – uczynić wszystko, aby Bóg był na pierwszym miejscu w życiu, a człowiek potrafił rozpoznać, że jego największym szczęściem jest godność dziecka Bożego…


Urodził się 18 lipca 1966r. w Kędzierzynie Koźlu. W 1985 r. po ukończeniu I Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie Koźlu podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W kwietniu 1991 r. uzyskał tytuł magistra teologii KUL na podstawie pracy pt. Noogeneza w twórczości Juliusza Słowackiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława Stanisława Bartnika.
18 maja 1991 r. w katedrze lubelskiej z rąk ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka otrzymał święcenia kapłańskie. Po rocznej pracy jako wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach w październiku 1992 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii biblijnej w KUL. W 1994 r. uzyskał dyplom licencjacki z teologii biblijnej.

W 1995 r. rozpoczął studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1996 r. w ramach studiów w Biblicum został delegowany do Jerozolimy na jeden semestr w Uniwersytecie Hebrajskim, gdzie miał możliwość nauki języka hebrajskiego biblijnego i współczesnego oraz uczestniczył w zajęciach z archeologii, geografii i egzegezy prowadzonych przez profesorów żydowskich. W czerwcu 1998 r. uzyskał dyplom licencjacki z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i od października 1998 r. rozpoczął studia doktoranckie z nauk biblijnych w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. 4 października 1999 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej na Wydziale Teologii KUL po obronie pracy pt., Aposynagōgos – ekskomunika judeochrześcijan z synagogi (J 9:22; 12:42; 16:2), napisanej pod kierunkiem O. prof. dr hab. Hugolina Langkammera. W lutym 2000 r. przedstawił w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie pracę naukową (Memoire) pt. ‘The ‘Western’ Text and the Interpretation of Jn 8:31-59. An Attempt in Textual Criticism napisaną pod kierunkiem Prof. Marie-Émile Boismard, O.P. Praca ta uzyskała akceptację Rady Naukowej w jerozolimskiej École Biblique i 12 maja 2000 r. został dopuszczony do konferencji publicznej (lectio coram), którą przeprowadził pomyślnie. 13 listopada 2003 r. jako pierwszy z Polaków w historii École Biblique w Jerozolimie uzyskał tytuł
doktora nauk biblijnych po obronie pracy pt., Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, napisanej pod kierunkiem Prof. Luca Devillersa, O.P. Od października 2000 r. został zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze asystenta a od lutego 2001 w charakterze adiunkta przy Katedrze Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki. 6 czerwca 2005 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu. Od stycznia 2006 r. jest kierownikiem Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki zatrudnionym jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Wiele lat jest aktywnym członkiem biblijnych organizacji w kraju i za granicą (Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Society of Biblical Literature, Catholic Biblical Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich). Od roku 2003 jest przewodnikiem po
ziemiach biblijnych (Izrael, Egipt, Jordania, Turcja, Grecja). W roku 2006 został mianowany Moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej oraz Asystentem kościelnym Szkoły Formacji Duchowej. Od roku 2009 jest członkiem Redakcji Memoranda – Pisma Archidiecezji Lubelskiej. Obok pracy dydaktycznej prowadzi on także pracę popularyzującą Biblię. Jako Archidiecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II zorganizował wraz z Profesorami Instytutu Nauk Biblijnych KUL 3 letni Kurs Formacji Biblijnej. Raz w miesiącu prowadzi w Archikatedrze Lubelskiej Szkołę Słowa Bożego, na której rozważa się metodą lectio divina Ewangelię na najbliższą niedzielę. Także raz w miesiącu prowadzi spotkania biblijne W Blasku i Mocy Słowa Bożego, podczas których głosi konferencje na bieżące tematy związane z Pismem Świętym. Raz na kwartał organizuje dwudniowe spotkania biblijne w Ognisku Światła i Miłości w Kaliszanach. Wygłasza regularnie wykłady biblijne podczas spotkań organizowanych przez Siostry Misjonarki Szkoły dla pedagogów i nauczycieli miasta Lublina. Raz w miesiącu ma audycję biblijną w archidiecezjalnym radiu eR. Czynnie włącza się także w przebieg konferencji organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych i Archidiecezję (Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne, Wiosenne Dni Biblijne, Duszpasterskie Wykłady Akademickie). W wielu parafiach zorganizował Niedzielę Biblijną, podczas której głosi kazania o tematyce biblijnej oraz zachęca wiernych do lektury Biblii i literatury biblijnej. We współpracy z Civitas Christiana przewodniczy zespołowi przygotowującemu pytania egzaminacyjne na Ogólnopolski Konkurs Biblijny i przewodniczy komisji egzaminacyjnej podczas finału tego konkursu. Zorganizował i przewodniczył także kilku studyjnym wyjazdom do Ziemi Świętej dla słuchaczy Kursu Formacji Biblijnej.

Ks. Mirosław S. Wróbel jest autorem ponad 70 artykułów naukowych o problematyce biblijnej. Jest redaktorem naczelnym nowatorskiego w Polsce projektu pt. Biblia Aramejska, w którym cenna zawartość targumów jest tłumaczona na język polski. Jest także autorem następujących monografii:
1. Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2002.
2. Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
3. Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris: Gabalda et Cie 2005.
4. Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów: Biblos 2009.
5. Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny, Częstochowa: Wydawnictwo św. Pawła 2010.
6. Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
7. Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy, Lublin: Gaudium 2014.
Ks. Mirosław Wróbel jest także autorem następujących komentarzy w najnowszym przekładzie biblijnym w Polsce (Biblia Paulistów):
1. List do Efezjan. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.
2. Listy Janowe. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.
3. Księga proroka Jeremiasza. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008
Obok dzieł naukowych publikuje także książki o charakterze pastoralnym, duchowym i poetyckim:
1. Chwalebna Pasja. Z Jezusem na jerozolimskim szlaku męki ku zmartwychwstaniu, Kraków: Królowa Pokoju 2004.
2. Biblijna droga krzyżowa, Lublin: Gaudium 2013.
3. Biblijne tajemnice różańca, Lublin: Gaudium 2013.
Jego hobby – muzyka klasyczna, poezja, kultura żydowska, podróże szlakami biblijnymi, tenis i pływanie.